مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Reseller Starter - Reseller Hosting 15GB Diskspace, 140GB Bandwidth, Private Nameservers, Private Customers cPanel, Unlimited Email Accounts, Unlimited MYSQL, 24/7 Support Center.

Reseller Premium - Reseller Hosting 75GB Diskspace, 750GB Bandwidth, Unlimited Domains, Private Nameservers, Private Cpanel, Unlimited Email Accounts, Unlimited MYSQL, 24/7 Support Center.

Reseller Advanced - Reseller Hosting 90GB Diskspace, 900GB Bandwidth, Private Nameservers, Private Customers Cpanel, Unlimited Email Accounts, Unlimited MYSQL, 24/7 Support Center.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.229.131.116) وارد شده است.