مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
CLOUD Server I - Offers:
70GB Disk
6000 GB Premium Bandwidth
2GB Guaranteed RAM
2 Dedicated IP'S
Linux Operating System
SSL Certificate

Includes
Full Root Server Access
Full Managed Support
cPanel/WHM License including Fantastico Scripts
Dedicated Firewall

CLOUD Server II - Offers:
80GB Disk
8000GB Premium Bandwidth
2.75GB Guaranteed RAM
2 Dedicated IP'S
Linux Operating System

Includes
Full Root Server Access
Full Managed Support
cPanel/WHM License including Fantastico Scripts
Dedicated Firewall

CLOUD Server III - Offers:
100 GB Disk
10000 GB Premium Bandwidth
3.5GB Guaranteed RAM
Dedicated IP
Linux Operating System

Includes
Full Root Server Access
Full Managed Support
cPanel/WHM License Including Fantastico Scripts
Dedicated Firewall

CLOUD Server IV - Offers:
120GB Disk
12000 Premium Bandwidth
4.5GB Guaranteed RAM
2 Dedicated IP'S
Linux Operating System

Includes
Full Root Server Access
Full Managed Support
cPanel/WHM License including Fantastico Scripts
Dedicated Firewall

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.226.248.180) وارد شده است.